Klauzula informacyjna RODO

1. Klub LKS Przełom Kaniów przetwarza dane osobowe członków klubu oraz przedstawicieli prawnych małoletnich członków zawodników, pracowników, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, kontrahentów, darczyńców, wolontariuszy i uczestników działań statutowych stowarzyszenia (np. zawody sportowe, obozy, treningi, turnieje).

Administratorem danych osobowych jest LKS Przełom Kaniów z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 23 w Kaniowie, o numerze NIP 6521372316. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej biuro@przelomkaniow.info lub telefonu 730089316.

2. Dane osobowe członków Klubu i innych osób, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań statutowych Klubu, w tym w szczególności do: zebrania oświadczeń o stanie zdrowia, weryfikacji zawodników, zgłaszania uczestników do udziału w zawodach sportowych, księgowania wpłat, prowadzenia listy obecności na treningach, ogłoszenia wyników, wręczenia nagród, przygotowania relacji z imprez sportowych, publikacji zdjęć z wydarzeń.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić członkostwo w Klubie lub udział w zawodach sportowych.

6. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

7. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Dziękujemy, za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

 

Zarząd LKS Przełom Kaniów